Zamiar przeprowadzenia postępowania dot. odbioru odpadów

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego informuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie miasta, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą od 1 lipca 2024 r.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne zostały włączone do systemu gospodarowania odpadami, zorganizowanego przez miasto Wodzisław Śląski.

W związku z powyższym do 31 grudnia 2023 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają możliwość:

  • odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie oświadczenia,
  • złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych, zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty systemem.

W pisemnym oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy tj. od 1 lipca 2024 i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Do pobrania

Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XX/160/20 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [otwiera się w nowym oknie].

Oświadczenie o odwołaniu oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].

Oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].