Przypominamy jak segregować odpady

W ubiegłym roku w Wodzisławiu Śląskim wdrożony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Była to prawdziwa rewolucja śmieciowa, która z jednej strony wymagała wiele zaangażowania i współpracy, natomiast z drugiej była bardzo potrzebna, a jej celem było zwrócenie uwagi m.in. na tak ważne kwestie jak segregacja odpadów.

Jak prawidłowo segregować odpady?

Miasto przygotowało do pobrania informatory dotyczące zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielolokalowej, w których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące segregacji odpadów.

Informator - zabudowa jednorodzinna cz. 1 [otwiera się w nowym oknie].

Informator - zabudowa jednorodzinna cz. 2 [otwiera się w nowym oknie].

Informator - zabudowa wielolokalowa cz. 1 [otwiera się w nowym oknie].

Informator - zabudowa wielolokalowa cz. 2 [otwiera się w nowym oknie].

Co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2021 roku selektywnie zbieramy: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież.

Nie umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane (niesegregowane): odzieży i tekstyliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych (takich jak, m.in. przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, igieł, strzykawek, glukometrów itp., opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin, baterii i akumulatorów, świetlówek, innych odpadów niebezpiecznych w szczególności zanieczyszczonych farbami, lakierami, chemikaliami, detergentami, olejami, smarami itd.).

Odpady wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych, ze względu na substancje, z których się składają, są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Uwalniane w trakcie ich rozkładu związki mogą dostać się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, gdzie powodują ogromne szkody. Niestety zdarza się również, że związki te trafiają w końcu do produktów spożywczych. Oddzielajmy to, co można odzyskać, a resztę wrzucajmy do odpadów zmieszanych. Zwracajmy uwagę na etykiety - znajdują się na nich wskazówki, gdzie wrzucić dane odpady.

Odbiór odpadów bio z zabudowy jednorodzinnej

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów.

Prośbę można złożyć pisemnie w Urzędzie Miasta bądź wysłać na adres e-mail: pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl (prosimy o zawarcie takich informacji jak: imię i nazwisko, adres, czyli ulica i numer domu, numer kontaktowy właściciela nieruchomości oraz adres posesji, której prośba dotyczy). Dozwolony jest odbiór bioodpadów z brązowych pojemników będących prywatną własnością właścicieli nieruchomości. Mowa o pojemnikach, które spełniają warunki techniczne określone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta [otwiera się w nowym oknie].

Co ważne, jeśli zadeklarujecie korzystanie z przydomowego kompostownika, nie zostaniecie wyposażeni w brązowy pojemnik, a Wasza opłata miesięczna będzie niższa o 1,46 zł na mieszkańca.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Gospodarowania Odpadami (tel. 32 45 90 453, 32 45 90 455).

Gdzie przekazujemy odpady komunalne?

W ramach uiszczanej opłaty miasto pełni usługi w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki temu tworzone na terenie miasta odpady komunalne możemy:

  • gromadzić w pojemnikach umieszczonych w punktach gromadzenia odpadów (zabudowa wielolokalowa),

  • w przypadku zabudowy jednorodzinnej przekazać sprzed posesji w pojemnikach lub workach przedsiębiorcy (w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, przed godziną 6:00 wystawiamy przed posesję w pojemnikach: bioodpady, popiół, odpady zmieszane; w workach odpady takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło,),

  • dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (możemy dostarczyć takie odpady jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstylia i odzież),

  • dostarczyć we własnym zakresie do punktów zbiórek, wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Aplikacja

Terminy odbioru odpadów komunalnych, opłat, wskazówki, jak segregować śmieci i wiele innych przydatnych informacji - to wszystko znajdziecie w aplikacji “Wodz. Śląski - Harmonogram wywozu”, którą możecie pobrać i z której możecie korzystać bezpłatnie.