Poziom odzysku

Informacja o osiągniętych przez miasto Wodzislaw Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2021 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2021 przez miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wynosi 38,68 proc.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20 proc. wagowo za rok 2021.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 98,98 proc.

3. Osiągnięty w roku 2021 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 12,23 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2020 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 35 proc. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2020 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2020 przez miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 41 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2020 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 50 proc.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 100 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2020 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 70 proc.

3. Osiągnięty w roku 2020 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 14 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2020 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 35%. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2019 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2019 przez miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 38 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2019 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 40 proc.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 98 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2019 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 60 proc.

3. Osiągnięty w roku 2019 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 22 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2019 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 40 proc. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2018 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2018 przez miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 44 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2018 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 30 proc.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 97 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2018 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 50 proc.

3. Osiągnięty w roku 2018 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 20 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2018 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 40 proc. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2017 rok 

Informacja o osiągniętych w roku 2017 przez miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 31 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2017 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 20 proc.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 98 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2017 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 45 proc.

3. Osiągnięty w roku 2017 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 27 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2017 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 45%. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2016 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2016 przez miasto Wodzislaw Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r., poz. 676), w 2016 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 45 proc.).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 28,11 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r., poz. 2167), w 2016 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 18 proc.),

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 96.51 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r.,poz. 2167), w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. odpadów wynosił 42 proc.).

2015 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2015 przez miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r., poz. 645), w 2015 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 50 proc.).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 33,90 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r., poz.645), w 2015 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 16 proc.),

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 100 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r.,poz. 645), w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. odpadów wynosił 40 proc.).

2014 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2014 przez miasto Wodzislaw Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r., poz. 645), w 2014 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 50 proc.).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 28,75 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r., poz.645), w 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 14 proc.),

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 79,58 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r.,poz. 645), w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. odpadów wynosił 38 proc.).

2013 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2013 przez miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z miastem umowy, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00 proc. (zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia, w 2013 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi 50 proc.).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 19,00 proc. (zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia Ministra Środowiska, w 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wynosi 12 proc.).

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 88,98 proc. (zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia, w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wynosi 36 proc.).