Poziom odzysku

Informacja o osiągniętych przez Miasto Wodzislaw Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2020 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2020 przez Miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 41%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2020 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 50%.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 100%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2020 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 70%.

3. Osiągnięty w roku 2020 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 14%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2020 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 35%. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

 

2019 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2019 przez Miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 38%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2019 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 40%.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 98%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2019 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 60%.

3. Osiągnięty w roku 2019 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 22%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2019 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 40%. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

 

2018 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2018 przez Miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające
odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 
1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych
z obszaru gminy wynosi 44%.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2018 r. wymagany poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 30%.
 
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 97%.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2018 r. wymagany poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 50%.
 
3. Osiągnięty w roku 2018 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 20%.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017
r., poz. 2412), w 2018 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r. wynosił 40%. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od
dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.
 

2017 rok 

Informacja o osiągniętych w roku 2017 przez Miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 31%.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2017 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 20%.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 98%.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2017 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 45%.

3. Osiągnięty w roku 2017 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 27%.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2017 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 45%. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2016 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2016 przez Miasto Wodzislaw Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r., poz. 676), w 2016 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 45%).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 28,11% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r., poz. 2167), w 2016 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 18%),

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 96.51%(zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.,poz. 2167), w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. odpadów wynosił 42% ).

2015 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2015 przez Miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., poz. 645), w 2015 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 50%).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 33,90% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., poz.645), w 2015 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 16%),

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 100% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.,poz. 645), w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. odpadów wynosił 40% ),

2014 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2014 przez Miasto Wodzislaw Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., poz. 645), w 2014 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 50%).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 28,75% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., poz.645), w 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 14%),

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 79,58% (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.,poz. 645), w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. odpadów wynosił 38% ).

2013 rok

Informacja o osiągniętych w roku 2013 przez Miasto Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00% (zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia, w 2013 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi 50%).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 19,00% (zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia Ministra Środowiska, w 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wynosi 12%).

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 88,98% (zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia, w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wynosi 36%).