Opłaty za odbiór odpadów

Ile płacimy za śmieci? Czy jest różnica pomiędzy śmieciami selektywnymi a zmieszanymi? Zachęcamy do lektury

Opłata za odbiór odpadów od 1 lipca 2013 roku wnoszona jest do gminy oraz jest obowiązkiem ustawowym

Od 1 luty 2015 roku, kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości (niezależnie od tego czy są to nieruchomości zamieszkałe czy niezamieszkałe), było i jest selektywne zbieranie odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe:

 1. Od 1 stycznia 2023 roku ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,60 zł miesięcznie za mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

 2. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 3. Od 1 stycznia 2023 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa wynosi 1,66 zł miesięcznie od mieszkańca.

 4. W przypadku zmiany danych (ilości osób zamieszkujących nieruchomość), będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Stawka opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tzw. niezamieszkałe:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za:

Stawka opłaty za poszczególne worki/pojemniki od 1 stycznia 2023 r. wynosić będą następująco:

  • worek o pojemności 80l w wysokości 17,80 zł,

  • worek o pojemności 120l w wysokości 24,20 zł,

  • pojemnik o pojemności 110l w wysokości 21,90 zł,

  • pojemnik o pojemności 120l w wysokości 24,20 zł,

  • pojemnik o pojemności 240l w wysokości 48,40 zł,

  • pojemnik o pojemności 1100l w wysokości 219,20 zł,

  • pojemnik o pojemności 0,7m3 typu dzwon w wysokości 146,40 zł,

  • pojemnik o pojemności 1,1m3 typu dzwon w wysokości 219,20 zł,

  • pojemnik o pojemności 1,5m3 typu dzwon w wysokości 292,80 zł,

  • pojemnik o pojemności 2m3 typu dzwon w wysokości 345,90 zł,

  • pojemnik o pojemności 2,5m3 typu dzwon w wysokości 467,00 zł,

  • pojemnik o pojemności 4m3 typu KP w wysokości 747,10 zł,

  • pojemnik o pojemności 5m3 typu KP w wysokości 933,90 zł,

  • pojemnik o pojemności 7m3 typu KP w wysokości 1316,70 zł,

  • pojemnik o pojemności 10m3 typu KP w wysokości 1867,80 zł.

Należy pamiętać, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uwzględnić częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Naliczona przez mieszkańca opłata powinna zostać wpłacona w terminach:

 • do 15 kwietnia każdego roku - za miesiące styczeń, luty, marzec tego roku,
 • do 15 lipca każdego roku - za miesiące kwiecień, maj, czerwiec tego roku,
 • do 15 października każdego roku - za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień tego roku,
 • do 15 grudnia każdego roku - za miesiące październik, listopad, grudzień tego roku,

- na podany Państwu indywidualny nr rachunku bankowego
- elektronicznie na rachunek bankowy miasta Wodzisławia Śląskiego

Numer konta: 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
Bank PEKAO SA Oddział Rybnik

Druk płatności powinien zawierać następujące informacje:
Odbiorca: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

Wszystkich wpłat na konto Urzędu Miasta można dokonywać bez dodatkowych opłat w:

 • Banku Pekao SA. w Wodzisławiu Śl., os. XXX-lecia 62, w godz 9:30-17:00.

Od 1 lipca 2021 roku wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Urzędu Miasta w promocyjnej cenie 3,50 zł od każdej wpłaty można dokonywać w:

 • Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl, ul. Mendego 26, w godzinach od 8:00 do 15:30.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, złożona deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje na temat płatności można uzyskać w Wydziale Podatków pod nr telefonu 32 45 90 436.