Opłaty za odbiór odpadów

Ile płacimy za śmieci? Czy jest różnica pomiędzy śmieciami selektywnymi a zmieszanymi? Zachęcamy do lektury

Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny z dniem 1 stycznia 2021 r.

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW OD 1 LIPCA 2013 ROKU WNOSZONA JEST DO GMINY I JEST OBOWIĄZKIEM USTAWOWYM

Od dnia 1 luty 2015 roku, kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

1. Od dnia 1 stycznia 2021 roku ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,10 zł miesięcznie za mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 78,30 zł miesięcznie za mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

4. Od dnia 1 stycznia 2021 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa wynosi 1,46 zł miesięcznie od mieszkańca.

5. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Na podstawie Uchwały nr XX/160/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25.03.2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Miasto z dniem 1 stycznia 2020 r. przejmuje obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (bez wyłączeń).
Właściciel nieruchomości zaopatruje nieruchomość w pojemnik/pojemniki służący/służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymać go w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za:

a) worek o pojemności 80 l w wysokości 12,12 zł

b) worek o pojemności 120 l w wysokości 18,19 zł

c) pojemnik o pojemności 110 l w wysokości 5,82 zł

d) pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 6,34 zł

e) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 12,69 zł

f) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 58,20 zł

g) pojemnik o pojemności 0,7 m3 typu dzwon w wysokości 37,03 zł

h) pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon w wysokości 58,20 zł

i) pojemnik o pojemności 1,5 m3 typu dzwon w wysokości 79,36 zł

j) pojemnik o pojemności 2 m3 typu dzwon w wysokości 105,81 zł

k) pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon w wysokości 132,27 zł

l) pojemnik o pojemności 4 m3 typu KP w wysokości 211,63 zł

m) pojemnik o pojemności 5 m3 typu KP w wysokości 264,54 zł

n) pojemnik o pojemności 7 m3 typu KP w wysokości 370,36 zł

o) pojemnik o pojemności10 m3 typu KP w wysokości 529,09 zł

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, za:

a) worek o pojemności 80 l w wysokości 36,36 zł

b) worek o pojemności 120 l w wysokości 54,57 zł

c) pojemnik o pojemności 110 l w wysokości 17,46 zł

d) pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 19,02 zł

e) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 38,07 zł

f) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 174,60 zł

g) pojemnik o pojemności 0,7 m3 typu dzwon w wysokości 111,09 zł

h) pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon w wysokości 174,60 zł

i) pojemnik o pojemności 1,5 m3 typu dzwon w wysokości 238,08 zł

j) pojemnik o pojemności 2 m3 typu dzwon w wysokości 317,43 zł

k) pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon w wysokości 396,81 zł

l) pojemnik o pojemności 4 m3 typu KP w wysokości 634,89 zł

m) pojemnik o pojemności 5 m3 typu KP w wysokości 793,62 zł

n) pojemnik o pojemności 7 m3 typu KP w wysokości 1 111,08 zł

o) pojemnik o pojemności 10 m3 typu KP w wysokości 1 587,27 zł

3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 181,90 zł/rocznie.

4. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,w wysokości 545,70 zł/rocznie.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI:

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/241/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego obowiązuje nowy wzór deklaracji "pobierz"

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI:

  • w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,

  • do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca danej nieruchomości

TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Naliczona przez mieszkańca opłata powinna zostać wpłacona w terminach:
do 15 kwietnia każdego roku – za miesiące styczeń, luty, marzec tego roku,
do 15 lipca każdego roku – za miesiące kwiecień, maj, czerwiec tego roku,
do 15 października każdego roku – za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień tego roku
do 15 grudnia każdego roku – za miesiące październik, listopad, grudzień tego roku

Roczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, uiszcza się z góry – w terminie do 15 września danego roku. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 września 2021 roku.

w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4
– na podany Państwu indywidualny nr rachunku bankowego
– elektronicznie na rachunek bankowy Miasta Wodzisławia Śląskiego

Numer konta: 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
Bank PEKAO SA Oddział Rybnik


Druk płatności powinien zawierać następujące informacje:
Odbiorca: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

Wszystkich wpłat na konto Urzędu Miasta można dokonywać bez dodatkowych opłat w:

1. Banku Pekao SA. w Wodzisławiu Śl., Os. XXX-lecia 62, w godz 11:00-16:00;

2. Mikołowskim Banku Spółdzielczym - w placówkach:

3.Wodzisław Śl., ul. Mendego 26, w godzinach od 8:00 do 16:00;

4.Wodzisław Śl., os. 1 Maja 27, w godzinach od 8:30 do 16:00;

5.Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 27, w godzinach od 8:30 do 16:00;

6.Radlin, ul. Józefa Rymera 15:
w poniedziałki, w godzinach od 7:30 do 15:00,
we wtorki, w godzinach od 7:30 do 16:30,
w środy, w godzinach od 7:30 do 15:00,
w czwartki, w godzinach od 7:30 do 15:00,
w piątki, w godzinach od 7:30 do 13:30;

7.Mikołów, ul. Krakowska 29, w godzinach od 8:00 do 16:00;

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, złożona deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje na temat płatności można uzyskać w Wydziale Podatków pod nr telefonu 32/4590436 a w przypadku deklaracji w Wydziale Gospodarki Komunalnej pod nr telefonu 32/4590415.

 

Wzór deklaracji [otwiera się w nowym oknie]