Odpady na posesjach niezamieszkałych

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 wprowadziła zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W nowym stanie prawnym uregulowano kwestię związaną z maksymalną stawką opłaty za odbiór odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości tj. określona została wartość maksymalnej stawki opłaty, która w przypadku selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów będzie wynosić: za pojemnik 1100 litrów - 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem lub worek o pojemności 120 litrów - 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2020 r.,2 miesięczny dochód w roku 2019 wyniósł 1 819,00 zł. Na podstawie powyższego zostały obliczone stawki opłat za pojemniki i worki o określonych pojemnościach, które będzie uiszczać właściciel nieruchomości niezamieszkałej objętej systemem gminnym. Zgodnie  z Uchwałą Nr XXV/215/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 września 2020 r.3, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynoszą za:

  1. worek o pojemności 80 l w wysokości 12,12 zł,

  2. worek o pojemności 120 l w wysokości 18,19 zł,

  3. pojemnik o pojemności 110 l w wysokości 5,82 zł,

  4. pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 6,34 zł,

  5. pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 12,69 zł,

  6. pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 58,20 zł,

  7. pojemnik o pojemności 0,7 m3 typu dzwon w wysokości 37,03 zł,

  8. pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon w wysokości 58,20 zł,

  9. pojemnik o pojemności 1,5 m3 typu dzwon w wysokości 79,36 zł,

  10. pojemnik o pojemności 2 m3 typu dzwon w wysokości 105,81 zł,

  11. pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon w wysokości 132,27 zł,

  12. pojemnik o pojemności 4 m3 typu KP w wysokości 211,63 zł,

  13. pojemnik o pojemności 5 m3 typu KP w wysokości 264,54 zł,

  14. pojemnik o pojemności 7 m3 typu KP w wysokości 370,36 zł

  15. pojemnik o pojemności 10 m3 typu KP w wysokości 529,09 zł

Należy zwrócić uwagę, że według obowiązujących przepisów podmiot będzie uiszczał opłatę za każdy przeznaczony do zbierania odpadów pojemnik lub/i worek. Opłata będzie liczona również za odpady zbierane w sposób selektywny, a segregacja odpadów komunalnych będzie obowiązkowa.

W związku z powyższym podmiot zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi4 z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r.

Nowy druk deklaracji jest dostępny dla Państwa w Urzędzie Miasta, na naszej stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl oraz na platformie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP).

_______________________________________________________

1Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

2Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. (M. P. 2020 r., poz. 330).

3Uchwała Nr XXV/215/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

4Dalej: deklaracja