Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6k zobowiązuje radę gminy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Rada gminy określając stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązana brać pod uwagę m.in. ilość wytwarzanych odpadów, koszty funkcjonowania systemu czy koszty zapewnienia pozbywania się wszelkich odpadów oraz przypadki nieregularnego wytwarzania odpadów, w tym sezonowości.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy do dnia 15 czerwca 2022 roku nie złożyli oświadczenia (skutecznego) o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 czerwca 2024 r. będą (na podstawie zmian przepisów ustawy*) obsługiwani w zakresie odbioru odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Oznacza to, że z dniem 2 stycznia 2023 r., a ostatecznie do 10 lutego 2023 r. będzie Państwo obowiązani złożyć do Prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, pamiętając jednocześnie, że wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach. Trzeba pamiętać, że odpady zbierane selektywnie, są cennymi surowcami, które można wielokrotnie przetwarzać, oszczędzając przy tym zasoby naturalne.

Należy wskazać, że opłata, w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jest uzależniona od zadeklarowanej liczby pojemników lub/i worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się zaś iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów (zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów). W miejscu tym trzeba podkreślić, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie planuje wprowadzenia przepisów umożliwiających przedsiębiorcom uiszczanie opłaty tylko za wybrane frakcje odpadów. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości (niezależnie od tego czy są to nieruchomości zamieszkałe czy niezamieszkałe), było i jest selektywne zbieranie odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Na podstawie złożonej deklaracji - miasto Wodzisław Śląski odbierze sprzed Państwa posesji (firma nie wjeżdża na teren nieruchomości) i zagospodaruje następujące odpady komunalne***:

 • papier,

 • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

 • szkło,

 • bioodpady,

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

 • popiół (jeżeli jest wytwarzany).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Poniżej przedstawiono Państwu najistotniejsze informacje dotyczące gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Wodzisławia Śląskiego:

 • wszystkie pojemniki i worki na odpady komunalne należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości z której pochodzą,

 • wszystkie pojemniki/worki przeznaczone do odbioru wystawiamy przed posesję, przez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne,

 • pojemniki/worki należy udostępnić do obioru w dniu określonym harmonogramem, od godziny 6:00 rano,

 • utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do właściciela nieruchomości,

 • pojemniki/worki przeznaczone do zbierania selektywnych odpadów komunalnych zakupywane są we własnym zakresie i posiada odpowiednią kolorystykę:

  • niebieski - papier,

  • zielony - szkło,

  • żółty - metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

  • brązowy - bioodpady,

 • niedostosowanie się do kolorystyki skutkować może pozostawieniem odpadów bez odbioru z winy właściciela nieruchomości, w takim przypadku nie przysługuję reklamacja z tytułu braku odbioru odpadów,

 • pojemniki na popiół dodatkowo oznaczamy literą „P”,

 • reklamacje braku odbioru odpadów należy zgłosić w następnym dniu roboczym, występującym po dniu wyznaczonym do odbioru odpadów komunalnych, określonym harmonogramem, na nr telefonu 32/ 45 90 455,

 • ważne - reklamacje można zgłaszać najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych występujących po dniu wyznaczonym do odbioru odpadów komunalnych, określonym harmonogramem,

 • Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony przez wykonawcę odbioru odpadów, dodatkowo jest zawsze aktualny i dostępny na stronie miasta [otwiera się w nowym oknie] z zakładce odpady oraz aplikacji mobilnej „Wodz. Śl.-Harmonogram wywozu”,

 • w przypadku zabudowy wielolokalowej/wielkopowierzchniowej odbiór odpadów komunalnych następuje wyłącznie w pojemnikach, z zastosowaniem następującej - obowiązkowej częstotliwości:

  • papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady - 2 razy w tygodniu

  • popiół w okresie od października do marca 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od kwietnia do września 1 raz w miesiącu.

  Częstotliwość musi zostać uwzględniona w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • W przypadku zabudowy jednorodzinnej/niskiej odbiór odpadów komunalnych następuje:

  • papier, szkło metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w workach - 1 raz w miesiącu,

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w pojemnikach - 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu,

  • bioodpady - w pojemnikach - 1 raz na 2 tygodnie,

  • popiół - w pojemnikach - w okresie od października do kwietnia oraz w miesiącach czerwcu i sierpniu 1 raz w miesiącu.

  Częstotliwość ww. jest obowiązkowa i musi zostać uwzględniona w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowo, wszelkie niezbędne informacje na temat gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajdują się w aplikacji mobilnej „Wodz. Śl.-Harmonogram wywozu”. W  razie pytań, należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej (tel. 32 45 90 455).

* Art. 6 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022,poz. 2519 t.j.)

** W przypadku braku złożenia deklaracji w terminie do dnia 10 lutego 2023 roku, Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ma obowiązek określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi decyzją podatkową.

*** Przez pojęcie odpady komunalne, należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie