Nowy system

Na 1 stycznia 2021 roku miasto zaplanowało start nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od kilku lat na terenie Wodzisławia Śląskiego segregujemy odpady. Segregujemy: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, popiół, przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne. Wszystkie pozostałe odpady, których nie da się zakwalifikować do ww. odpadów selektywnych i nie są odpadami niebezpiecznymi, gromadzimy w pojemniku na odpady zmieszane.

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Warto się z nimi zapoznać, gdyż na terenie naszego miasta zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku. Od tego momentu selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Oznacza to, że wszyscy jesteśmy zobowiązani ustawą do segregowania wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych.

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Wśród odpadów powstających w gospodarstwach domowych można wyróżnić m.in. surowce wtórne, tekstylia, bioodpady, popioły i żużle, odpady wielkogabarytowe, odpady z drobnych remontów realizowanych samodzielnie, odpady niebezpieczne. Od 1 stycznia selektywnie będziemy zbierać: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstylia i odzież.

Zachęcamy Was do zapoznania się z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku [otwiera się w nowym oknie].

W nowym roku udostępnione zostaną Wam ponadto informatory dotyczące wprowadzanego systemu. O publikacji poinformujemy m.in. za pośrednictwem www.wodzislaw-slaski.pl.

Macie jakiekolwiek pytania odnośnie do nowego sytemu? Skontaktujcie się z pracownikami Urzędu Miasta. Chętnie pomogą Wam pracownicy Referatu Gospodarowania Odpadami (tel. 32 45 90 455, 32 45 90 453).

Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów. Jak możecie zdobyć pojemnik?

Prośbę musicie złożyć na piśmie do Urzędu Miasta bądź wysłać na adres e-mail: pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl (prosimy o zawarcie takich informacji jak: imię i nazwisko, adres, czyli ulica i numer domu, numer kontaktowy właściciela nieruchomości oraz adres posesji, której prośba dotyczy).

Dozwolony jest odbiór bioodpadów z brązowych pojemników będących prywatną własnością właścicieli nieruchomości. Mowa o pojemnikach, które spełniają warunki techniczne określone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta [otwiera się w nowym oknie].

Pamiętajcie, że jeśli zadeklarujecie korzystanie z przydomowego kompostownika, nie zostaniecie wyposażeni w brązowy pojemnik, a Wasza opłata miesięczna będzie niższa o 1,46 zł na mieszkańca.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Gospodarowania Odpadami (tel. 32 45 90 453, 32 45 90 455).

Informatory

Zachęcamy do pobrania informatorów dotyczących zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielolokalowej.

Informator - zabudowa jednorodzinna cz. 1 [otwiera się w nowym oknie]

Informator - zabudowa jednorodzinna cz. 2 [otwiera się w nowym oknie]

 

Informator - zabudowa wielolokalowa cz. 1 [otwiera się w nowym oknie]

Informator - zabudowa wielolokalowa cz. 2 [otwiera się w nowym oknie]