Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. Obowiązek złożenia deklaracji:
B. Dane składającego deklarację: