Akty prawne krajowe i miejskie

Co zawiera ustawa o odpadach, jakie są zasady utrzymania porządku i czystości w gminie? Te i inne akty znajdziecie poniżej

Akty prawne krajowe

1. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

Akty prawne miejskie

  1. Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/4541/

  2. Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 27 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości - http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2020/4542

  3. Uchwała nr XXV/215/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej - http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2020/7192

  4. Uchwała Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30.09.2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami - http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/7193/

  5. Uchwała Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2020/7194

  6. Uchwała Nr XX/160/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 25.03.2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2020/2820

  7. Uchwała Nr XXVII/241/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 25.11.2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śl. oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2020/8495