Akty prawne

Co zawiera ustawa o odpadach, jakie są zasady utrzymania porządku i czystości w gminie? Te i inne akty znajdziecie poniżej.

Akty prawne krajowe

1. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r.

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

Akty prawne miejskie

  1. Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie]. 

  2. Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 27 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości [otwiera się w nowym oknie].

  3. Uchwała Nr XX/160/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [otwiera się w nowym oknie]. 

  4. Uchwała nr LIII/537/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej [otwiera się w nowym oknie].

  5. Uchwała Nr LIII/539/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [otwiera się w nowym oknie].  

  6. Uchwała Nr LIII/538/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym [otwiera się w nowym oknie]. 

  7. Uchwała Nr LIII/535/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 listopada 2022 r. W sprawie nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [otwiera się w nowym oknie].

  8. Uchwała NrLIII/536/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śl. oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [otwiera się w nowym oknie].