A czy Ty pamiętasz o wymianie pieca?

Termin wymiany najstarszych pieców wyprodukowanych przed wejściem w życie tzw. uchwały antysmogowej, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 roku, coraz bliżej. Oznacza to, że do końca grudnia część z nas będzie musiała dostosować się do wymogów, bezwzględnie wymieniając swój piec.

Na pytania dotyczące stawianych przez uchwałę wymogów odpowiedziała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Justyna Zagola. Zapraszamy do lektury krótkiej, jak to ma miejsce w cyklu Q&A, rozmowy oraz do kontaktowania się ze specjalistami pracującymi w Wydziale.

 

Red.: Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?

Justyna Zagola: Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe, a więc: mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty oraz samorządy lokalne.

Red.: Czego dotyczą zapisy uchwały antysmogowej?

J.Z.: Zapisy przyjętej uchwały antysmogowej określają rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, jak również rodzaj paliw zakazanych do stosowania. Z uchwały dowiadujemy się, w czym możemy spalać i co możemy spalać.

Red.: W jakim celu uchwała antysmogowa została przyjęta?

J.Z.: Cel realizacji uchwały antysmogowej to poprawa jakości powietrza w regionie. To ma przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia.

Red.: Uchwała antysmogowa mówi m.in. o konieczności wymiany kotłów. Jakie są najważniejsze terminy ujęte w uchwale?

J.Z.: Uchwała antysmogowa wprowadza ograniczenia dotyczące kotłów na paliwa stałe, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku. I tak, od 1 stycznia 2022 roku zakazuje eksploatacji instalacji, które mają więcej niż 10 lat lub nie posiadają tabliczki znamionowej, kolejno od 1 stycznia 2024 roku zakazuje eksploatacji instalacji, które mają od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, a od 1 stycznia 2026 roku zakazuje eksploatacji instalacji, które mają poniżej 5 lat od daty ich produkcji. Kolejne wymogi - od 1 stycznia 2028 roku uchwała zakazuje eksploatacji instalacji, które spełniają wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń dla klasy 3 i 4, według normy PN-EN 303-5:2012.

Red.: Czy zamiast wymiany kotła mogę po po prostu zmienić sposób rozpalania na tzw. “górne spalanie”?

J.Z.: Korzystanie docelowo tylko z kotłów spełniających standard emisyjny zgodny z 5 klasą według normy PN-EN 303-5:2012 ma na celu wyłączenie z eksploatacji kotłów pozaklasowych, jak również zastąpienie ich takimi, których parametry prace zagwarantują najlepsze warunki procesu spalania, a co przez to idzie, najwyższe standardy emisyjne. Górne spalanie przynosi pozytywny efekt, ale nie taki, który pozwoli na dotrzymanie standardów jakości powietrza. Ponadto stwierdzono, że spalanie z zastosowaniem techniki rozpału złoża paliwa stałego „od góry” nie zawsze będzie możliwe do powszechnego wdrożenia.

Red.: Czym nie mogę palić według uchwały antysmogowej?

J.Z.: Uchwała antysmogowa zakazuje stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc., a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.    

Red.: Chcę wybudować dom i mieć w nim kominek. O czym muszę pamiętać?

J.Z.: Każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Red.: Co może grozić komuś, kto nie dostosuje się do zapisów uchwały?

J.Z.: Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w Prawie ochrony środowiska. Osobie, która nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale Sejmiku Województwa, grozi kara grzywny. Organami uprawnionymi do nakładania mandatów na podstawie wspomnianego Prawa są Policja, Straż Miejska oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

 

Macie pytania związane z walką o czyste powietrze, wymogami “uchwały antysmogowej” dla Śląska oraz udzielanymi dotacjami? Kontaktujcie się z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (nr tel. 32 45 90 542).

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO [OTWIERA SIĘ W NOWYM OKNIE]